राजपत्र

शिर्षक मन्त्रालय वर्ष प्रकार अरि/संख्या
प्रदेश सुशासन केन्द्र (स्थापना तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०७७
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
२०७७
गठन आदेश
संख्या १२
भूल सुधार सम्बन्धी सूचना
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
२०७७
राजपत्र सूचना
संख्या ९(क)
प्रदेश राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०७७
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
२०७७
निर्देशिका
संख्या ११
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको नवीकरण गर्दा लाग्ने जरिवाना/विलम्ब शुल्क छुट दिने सम्बन्धी सूचना
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
२०७७
राजपत्र सूचना
संख्या १०
प्रदेश प्रहरी ऐन, २०७७
२०७७
ऐन
अरि १४
प्रदेश नीति तथा योजना आयोग (गठन तथा कार्य सञ्चालन) (तेस्रो संशोधन) आदेश, २०७७
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
२०७७
गठन आदेश
संख्या
प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७७
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
२०७७
नियमावली
संख्या
प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड (पहिलो संशोधन) विनियमावली, २०७७
२०७७
अन्य
संख्या
प्रदेश सुशासन ऐन, २०७७
२०७७
ऐन
अरि १३
प्रदेश युवा परिषद् नियमावली, २०७७
सामाजिक विकास मन्त्रालय
२०७७
नियमावली
संख्या
केही प्रदेश ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७७
२०७७
ऐन
अरि १२
पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसामग्री विकास निर्देशिका, २०७७
सामाजिक विकास मन्त्रालय
२०७७
निर्देशिका
अरि ५(क)
अन्तर प्रदेश बासिन्दाको समान सुरक्षा, व्यवहार र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७७
२०७७
ऐन
अरि ११
वातावरण संरक्षण ऐन, २०७७
२०७७
ऐन
अरि १०
मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (पदाधिकारी व्यवस्थापन तथा सेवा सुविधा सम्बन्धी) नियमावली, २०७७
सामाजिक विकास मन्त्रालय
२०७७
नियमावली
अरि ५(ख)
प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड विनियमावली, २०७६
२०७६
अन्य
अरि २७(ग)
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को अनुसूची हेरफेर सम्बन्धी सूचना
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
२०७६
राजपत्र सूचना
अरि २७(क२)
प्रदेश सहकारी नियमावली, २०७६
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
२०७६
नियमावली
अरि ३६(ख)
प्रदेश आर्थिक कार्यविधि (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७७
२०७७
ऐन
अरि
प्रदेश सभाको छैठौं अधिवेशन अन्त्य सम्बन्धी सूचना २०७७।०४।०८
प्रदेश सभा सचिवालय
२०७७
राजपत्र सूचना
अरि
प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ को अनुसूची हेरफेर सम्बन्धी सूचना
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
२०७७
राजपत्र सूचना
अरि ५(क)
प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७७
२०७७
ऐन
अरि
विनियोजन ऐन, २०७७
२०७७
ऐन
अरि
बागमती प्रदेश राजपत्र सूची २०७६
२०७६
अन्य
बागमती प्रदेश राजपत्र सूची २०७५
२०७५
अन्य
बागमती प्रदेश राजपत्र सूची २०७४
२०७४
अन्य
प्रदेश सूचनाको हक सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७७
२०७७
ऐन
अरि
जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०७६
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
२०७६
कार्यविधि
अरि २९
जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
२०७५
कार्यविधि
अरि २६(क)
भूल सुधारको सूचना २०७७।०२।१४
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
२०७७
राजपत्र सूचना
संख्या
मागमा आधारित प्रदेश विकास आयोजना (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७५
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
२०७५
कार्यविधि
अरि २७(क)
प्रदेश विपद् कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७५
२०७५
कार्यविधि
अरि २६(क)
प्रदेश एकीकृत अनुदान व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
२०७६
कार्यविधि
अरि १४(ग)
प्रदेश सभाको छैठौं अधिवेशन आव्हान सम्बन्धी सूचना
प्रदेश सभा सचिवालय
२०७७
राजपत्र सूचना
अरि
मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७६
सामाजिक विकास मन्त्रालय
२०७६
कार्यविधि
अरि ३०(क)
सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
२०७६
कार्यविधि
अरि २१
प्रदेश युवा परिषद् ऐन, २०७६
२०७६
ऐन
अरि ४१(क)
प्रदेश लोक सेवा आयोग (पहिलो संसोधन) ऐन, २०७६
२०७६
ऐन
अरि ३८
प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७
२०७७
अध्यादेश
अरि
वातावरण संरक्षण अध्यादेश, २०७७
२०७७
अध्यादेश
अरि
एकीकृत बस्ती विकास सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
२०७७
कार्यविधि
अरि
प्रदेश स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०७६
सामाजिक विकास मन्त्रालय
२०७६
नियमावली
अरि ३४
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को अनुसूची हेरफेर सम्बन्धी सूचना २०७६।०४।१४
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
२०७६
राजपत्र सूचना
अरि १४(क)
प्रदेश लोक सेवा आयोग नियमावली, २०७६
२०७६
नियमावली
अरि ४०(क)
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७६
२०७६
ऐन
अरि ४२
कोरोना भाइरस संक्रमण, रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार सहयोग कार्यविधि, २०७६
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
२०७६
कार्यविधि
अरि ४१
प्रदेश सभाको चालू पाँचौ अधिवेशन अन्त्य सम्बन्धी सूचना २०७६।१२।०६
प्रदेश सभा सचिवालय
२०७६
राजपत्र सूचना
अरि ४०
निरीक्षण अधिकृतको रुपमा काम गर्न तोक्ने सम्बन्धी सूचना २०७६।१२।१९
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
२०७६
राजपत्र सूचना
संख्या
बागमती प्रदेशको प्रदेश सभा सचिव पदमा नियुक्ती सम्बन्धी सूचना २०७६।११।२१
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय
२०७६
राजपत्र सूचना
अरि ३९
प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७६
२०७६
ऐन
अरि ३६(क)
प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६
२०७६
ऐन
अरि ३१
प्रदेश लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष पदमा नियुक्त सम्बन्धी सूचना २०७६।०७।२९
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय
२०७६
राजपत्र सूचना
अरि २७(ख)
प्रदेश लोक सेवा आयोगको सदस्य पदमा नियुक्त सम्बन्धी सूचना २०७६।१०।०५
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय
२०७६
राजपत्र सूचना
अरि ३५
मन्त्रिपरिषदको पुर्नगठन सम्बन्धी सूचना २०७६।११।०५
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय
२०७६
राजपत्र सूचना
अरि ३७
प्रदेश नीति तथा योजना आयोग (गठन तथा कार्य संचालन)(पहिलो संशोधन) आदेश, २०७५
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
२०७५
गठन आदेश
अरि २१(क)
प्रदेश नीति तथा योजना आयोग (गठन तथा कार्य संचालन) (दोस्रो संशोधन) आदेश, २०७५
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
२०७५
गठन आदेश
अरि २५
कार्यालयको नाम, लेटर प्याड र कार्यालयको छाप सम्बन्धी सूचना २०७६।१०।२८
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
२०७६
राजपत्र सूचना
अरि ३६
प्रदेश लोक सेवा आयोग (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७६
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
२०७६
अध्यादेश
अरि २८
प्रदेश नीति तथा योजना आयोग(गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०७५
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
२०७५
गठन आदेश
अरि ६(क)
प्रदेशभित्रका अस्पतालको सञ्चालन र व्यवस्थापन आदेश, २०७५
सामाजिक विकास मन्त्रालय
२०७५
गठन आदेश
अरि २३
प्रदेश स्तरका केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणिकरण (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७५
२०७५
ऐन
अरि २८
भुलसुधार सम्बन्धी सूचना २०७६।१०।२२
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
२०७६
राजपत्र सूचना
संख्या
सोनाम ल्होसार पर्वाको उपलक्ष्यमा २०७६ माघ १० गते सार्वजनिक विदा सम्बन्धी सूचना
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
२०७६
राजपत्र सूचना
अरि ३३
प्रदेशको नाम नामाकरण गर्ने र राजधानी तोक्ने सम्बन्धी सूचना २०७६।०९।२७
प्रदेश सभा सचिवालय
२०७६
राजपत्र सूचना
अरि ३२
अनुसन्धान तथा तहकिकात २०७६।०९।२३
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
२०७६
राजपत्र सूचना
संख्या
प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसूचि हेरफेर
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
२०७६
राजपत्र सूचना
अरि २७(क)
पाँचौ अधिवेशन आव्हानको सूचना २०७६।०९।१६
प्रदेश सभा सचिवालय
२०७६
राजपत्र सूचना
संख्या
मन्त्रीपरिषद् विस्तार सूचना २०७४।११।१६
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
२०७४
राजपत्र सूचना
अरि १(ख)
मन्त्रीपरिषद् गठन सूचना २०७४।१०।२९
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
२०७४
राजपत्र सूचना
अरि
मा.डोरमणि पौडेल सूचना २०७५।०८।०९
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
२०७५
राजपत्र सूचना
अरि २३(ख)
मन्त्रीपरिषद् विस्तार सूचना २०७५।०७।१६
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
२०७५
राजपत्र सूचना
अरि २१(क)
दावा दोर्जे लामा सूचना २०७५।०८।०६
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
२०७५
राजपत्र सूचना
अरि २३(क)
प्रदेश सभा सचिव नियुक्ति सूचना २०७५।०७।१९
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय
२०७५
राजपत्र सूचना
अरि २२(क)
मुख्य न्यायाधिवक्ता नियुक्ति सूचना २०७६।०४।०८
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय
२०७६
राजपत्र सूचना
अरि १४
प्रदेश सभाको चौथो अधिवेशन २०७६-०५-२५ १२:०० अन्त्य (प्रदेश सभा सचिवालय)
प्रदेश सभा सचिवालय
२०७६
राजपत्र सूचना
अरि १८
प्रदेश खेलकुद विकास ऐन, २०७५ (मनोनयन) सामाजिक विकास मन्त्रालय
सामाजिक विकास मन्त्रालय
२०७६
राजपत्र सूचना
अरि ७(क)
प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७५ को अनुसूची हेरफेर (चौँथो) २०७५।१२।१३
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
२०७५
राजपत्र सूचना
अरि २७
जिल्ला समन्वय समितिलाई उपलब्ध गराईने बजेट तथा अनुदान रकम खर्च सम्वन्धी कार्यविधि, २०७६
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
२०७६
कार्यविधि
अरि २४
प्रदेश निजामती कर्मचारीको पदस्थापना, सरुवा तथा काज सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
२०७६
कार्यविधि
अरि २०
प्रदेश राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७६
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
२०७६
निर्देशिका
अरि १३
प्रदेश पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७६
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
२०७६
नियमावली
अरि ३०
प्रदेश सभा नियमावली, २०७४
प्रदेश सभा सचिवालय
२०७४
नियमावली
अरि
प्रदेश खेलकुद विकास नियमावली, २०७६
सामाजिक विकास मन्त्रालय
२०७६
नियमावली
अरि
प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०७६
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
२०७६
नियमावली
अरि २७(ख)
प्रदेश पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली, २०७६
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
२०७६
नियमावली
अरि २२
प्रदेश सार्वजनिक खरिद(पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७६
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
२०७६
नियमावली
अरि १९
प्रदेश सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७६
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
२०७६
नियमावली
अरि १३(क)
प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन नियमावली, २०७६
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
२०७६
नियमावली
अरि
प्रादेशिक व्यापार तथा व्यवसाय सम्बन्धी ऐन, २०७६
२०७६
ऐन
अरि २७
सार्वजनिक, निजी, सहकारी साझेदारी ऐन, २०७६
२०७६
ऐन
अरि २६
प्रदेश सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०७६
२०७६
ऐन
अरि २५
प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६
२०७६
ऐन
अरि २३
प्रदेश राष्ट्रिय वन ऐन, २०७६
२०७६
ऐन
अरि १८(क)
मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७६
२०७६
ऐन
अरि १८(अ)
प्रदेश सवारी तथा यातायात (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७६
२०७६
ऐन
अरि १७
प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७६
२०७६
ऐन
अरि १६
प्रदेश जलचर संरक्षण र व्यवस्थापन ऐन, २०७६
२०७६
ऐन
अरि १४(क)
प्रदेश आर्थिक (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७६
२०७६
ऐन
अरि १२
विभूषण सिफारिस तथा सम्मान र पदक सम्बन्धी ऐन, २०७६
२०७६
ऐन
अरि ११
कर तथा गैरकर राजश्व सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७६
२०७६
ऐन
अरि १०
प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७६
२०७६
ऐन
अरि
प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७६ (आ.व. २०७६/०७७)
२०७६
ऐन
अरि
कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन, २०७६
२०७६
ऐन
अरि
प्रदेश बीउ बिजन ऐन, २०७६
२०७६
ऐन
अरि
प्रदेश सहकारी ऐन, २०७६
२०७६
ऐन
अरि
प्रदेश बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७६
२०७६
ऐन
अरि
प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७६
२०७६
ऐन
अरि
प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७५
२०७५
ऐन
अरि २६
प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन, २०७५
२०७५
ऐन
अरि २४(ङ)
प्रदेश खेलकूद विकास ऐन, २०७५
२०७५
ऐन
अरि २४(ग)
प्रदेश प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं तालिम परिषद ऐन, २०७५
२०७५
ऐन
अरि २४(घ)
प्रदेश संस्था दर्ता ऐन, २०७५
२०७५
ऐन
अरि २४(क)
प्रदेश कार्य सञ्चालन कोष ऐन, २०७५
२०७५
ऐन
अरि २४(ख)
जिल्ला समन्वय समितिको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी नियमावली,२०७५
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
२०७५
नियमावली
अरि २१
प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को अनुसूची १ र २ हेरफेर सम्बन्धी सूचना
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
२०७५
राजपत्र सूचना
अरि २४
प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७५ को अनुसूची हेरफेर (तेश्रो) २०७५।०९।२९
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
२०७५
राजपत्र सूचना
अरि २५
प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन,२०७५
२०७५
ऐन
अरि २२
प्रदेश विपद् व्यवस्थापन ऐन, २०७५
२०७५
ऐन
अरि १८
३ नं. प्रदेश सरकार राजपत्रको नमुना ढाँचा
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
२०७५
राजपत्र सूचना
संख्या
मुख्यन्याधिवक्ताको काम,कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका शर्त सम्बन्धी ऐन,२०७५
२०७५
ऐन
अरि १४
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन,२०७५
२०७५
ऐन
अरि १५
प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन,२०७५
२०७५
ऐन
अरि १६
प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५
२०७५
ऐन
अरि २०
प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड ऐन, २०७५
२०७५
ऐन
अरि १७
प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७५ को अनुसूची हेरफेर (पहिलो) २०७५।०४।१४
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
२०७५
राजपत्र सूचना
अरि १२
प्रदेश प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन,२०७५
२०७५
ऐन
अरि १३
प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७५
२०७५
ऐन
अरि १०
प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७५ (आ.व. २०७५/०७६)
२०७५
ऐन
अरि ११
कर तथा गैरकर राजस्व सम्बन्धी ऐन, २०७५
२०७५
ऐन
अरि
प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण ऐन, २०७५
२०७५
ऐन
अरि
प्रदेश आकस्मिक कोष ऐन, २०७५
२०७५
ऐन
अरि
गाउँ/नगर/जिल्ला सभा सञ्चालन (कार्यविधि) ऐन, २०७५
२०७५
ऐन
अरि
प्रदेश सभाका सभामुख, उपसभामुख तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी आदेश, २०७५/मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारीश्रमिक तथा अन्य सुविधा सम्बन्धी आदेश, २०७५
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
२०७५
गठन आदेश
अरि
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५
२०७५
ऐन
अरि
प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७५ (आ.व. २०७४/०७५)
२०७५
ऐन
अरि
प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४/प्रदेश स्तरका केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण ऐन, २०७४
२०७४
ऐन
अरि
प्रदेश सरकार प्रदेश नं. ३ (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
२०७४
नियमावली
अरि