ऐन

शिर्षक दस्तावेज मन्त्रालय वर्ष
कर तथा गैरकर राजस्व सम्बन्धी ऐन, २०७५
कर तथा गैरकर राजस्व सम्बन्धी ऐन, २०७५_0.pdf
२०७५
गाउँ नगर जिल्ला सभा सञ्‍चालन (कार्यविधि) ऐन, २०७५
गाउँनगरजिल्ला सभा सञ्‍चालन (कार्यविधि) ऐन, २०७५_0.pdf
२०७५
प्रदेश आकस्मिक कोष ऐन,२०७५
प्रदेश आकस्मिक कोष ऐन,२०७५.pdf
२०७५
प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन,२०७४
प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन,२०७४_0.pdf
२०७४
प्रदेश कार्य सञ्चालन कोष ऐन, २०७५
प्रदेश कार्य सञ्चालन कोष ऐन, २०७५_1.pdf
२०७५
प्रदेश खेलकुद विकास ऐन, २०७५
प्रदेश खेलकुद विकास ऐन, २०७५_0.pdf
२०७५
प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड ऐन, २०७५
प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड ऐन, २०७५_0.pdf
२०७५
प्रदेश प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७५
प्रदेश प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७५_0.pdf
२०७५
प्रदेश प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा एवं तालिम परिषद् ऐन,२०७५
प्रदेश प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा एवं तालिम परिषद् ऐन,२०७५_0.pdf
२०७५
प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण ऐन, २०७५
प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण ऐन, २०७५_0.pdf
२०७५
प्रदेश विपद् व्यवस्थापन ऐन, २०७५
प्रदेश विपद् व्यवस्थापन ऐन, २०७५_0.pdf
२०७५
प्रदेश संस्था दर्ता ऐन, २०७५
प्रदेश संस्था दर्ता ऐन, २०७५_0.pdf
२०७५
प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन, २०७५
प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन, २०७५_0.pdf
२०७५
प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५
प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ _0.pdf
२०७५
प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५
प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५_0.pdf
२०७५
प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७५
प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७५_0.pdf
२०७५
प्रदेश स्तरका केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण ऐन,२०७४
प्रदेश स्तरका केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण ऐन,२०७४.pdf
२०७४
प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५
प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५_0.pdf
२०७५
मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका शर्त सम्बन्धी ऐन, २०७५
मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका शर्त सम्बन्धी ऐन, २०७५_0.pdf
२०७५
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५_0.pdf
२०७५
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५.pdf
२०७५