कार्यविधि

शिर्षक मन्त्रालय दस्तावेज वर्ष वर्ष
उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी कार्यविधि, २०७८
उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी कार्यविधि, २०७८_2.pdf
२०७८
एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७८
एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविध २०७८.०७.२२.pdf
२०७८
एकीकृत बस्ती विकास सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७
एकीकृत बस्ती विकास सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७.pdf
२०७७
कोरोना भाइरस संक्रमण, रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार सहयोग कार्यविधि, २०७६
कोरोना भाइरस संक्रमण, रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार सहयोग कार्यविधि, २०७६.pdf
२०७६
क्यान्सर रोग लागेका विपन्न नागरिकलाई औषधि उपचारमा सहुलियत प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७
क्यान्सर रोग लागेका विपन्न नागरिकलाई औषधि उपचारमा सहुलियत प्रदान गर्ने कार्यविधि, २०७७.pdf
२०७७
जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५
जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५.pdf
२०७५
जि.स.स.लाई उपलब्ध गराइने बजेट तथा अनुदान रकम खर्च सम्बन्धी कार्यविधि,२०७६
जि.स.स.लाई उपलब्ध गराइने बजेट तथा अनुदान रकम खर्च सम्बन्धी कार्यविधि,२०७६.pdf
२०७६
प्रदेश एकिकृत अनुदान व्यवस्थापन कार्यविधि-२०७६.updated
प्रदेश एकिकृत अनुदान व्यवस्थापन कार्यविधि-२०७६.updated.pdf
२०७६
प्रदेश निजामती कर्मचारीको पदस्थापन, सरुवा तथा काज सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६
प्रदेश निजामती कर्मचारीको पदस्थापन, सरुवा तथा काज सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६.pdf
२०७६
प्रदेश पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७८
प्रदेश पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७८.pdf
२०७८
प्रदेश पूर्वाधार, स्वास्थ्य प्रवर्द्धन तथा कोभिड पुर्नस्थापना साझेदारी कार्यक्रम कार्यविधि, २०७८
प्रदेश पूर्वाधार, स्वास्थ्य प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यविधि, २०७८.pdf
२०७८
प्रदेश पूर्वाधार, स्वास्थ्य प्रवर्द्धन शिक्षा तर्फको कार्यक्रम कार्यविधि, २०७८
प्रदेश पूर्वाधार, स्वास्थ्य प्रवर्द्धन शिक्षा तर्फको कार्यक्रम कार्यविधि, २०७८.pdf
२०७८
प्रदेश विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७
प्रदेश विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७.pdf
२०७७
प्रदेश समपूरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७
प्रदेश समपूरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७.pdf
२०७७
प्रदेशका विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षामा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई पोसाक सुविधा प्रदान गर्ने मापदण्ड सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८
पि.एस.ओ. पोशाक सुविधा मापदण्ड कार्यविधि, २०७८.pdf
२०७८
मागमा आधारित प्रदेश विकास आयोजना (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७५
मागमा आधारित प्रदेश विकास आयोजना (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७५.pdf
२०७५
मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७६
मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७६.pdf
२०७६
वार्षिक आयोजना तथा छनौट कार्यविधि, २०७८
वार्षिक आयोजना तथा छनौट कार्यविधि, २०७८.pdf
२०७८
विपद् खोज, उद्धार तथा राहत वितरण मापदण्ड सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८
विपद् खोज, उद्धार तथा राहत वितरण मापदण्ड सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८.pdf
२०७८
वैकल्पिक ऊर्जा प्रणाली अनुदान परिचालन तथा कार्य सञ्चालन कार्यविधि, २०७७
वैकल्पिक ऊर्जा प्रणाली अनुदान परिचालन तथा कार्य सञ्चालन कार्यविधि, २०७७.pdf
२०७७
व्यवस्थापन परीक्षण कार्यविधि, २०७७
व्यवस्थापन परीक्षण कार्यविधि, २०७७.pdf
२०७७
संगठन संरचना र दरबन्दी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि 2076
संगठन संरचना र दरबन्दी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि 2076.pdf
२०७६