मा. मुख्यमन्त्रीज्यूलाई प्रदेशको शान्ति सुरक्षाको अवस्था सम्बन्धी जानकारी गराउने बैठक