मापदण्ड

शिर्षक मन्त्रालय दस्तावेज वर्ष
प्रदेश आन्तरिक पर्यटन काज सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८
प्रदेश आन्तरिक पर्यटन काज सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८_0.pdf
२०७८
प्रदेश आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८
प्रदेश आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८_0.pdf
२०७८
प्रदेश सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड, २०७८
प्रदेश सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड, २०७८.pdf
२०७८
वनपैदावारमा आधारित उद्योग र राष्ट्रिय वन बिचको दुरी सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७
वनपैदावारमा आधारित उद्योग र राष्ट्रिय वन बिचको दुरी सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७.pdf
२०७७
सम्मान र पदक प्रदान गर्ने मापदण्ड, २०७८
सम्मान र पदक प्रदान गर्ने मापदण्ड, २०७८_0.pdf
२०७८