सूचना तथा समाचार

शिर्षक दस्तावेज मिति
दोश्रो चौमासिक स्वतः प्रकाशन
सूचनाको हक.pdf
04/04/2023 - 11:18
जनयुद्ध दिवस २०७९ फागुन ०१ गते सार्वजनिक बिदा सम्बन्धी सूचना
02/09/2023 - 18:50
सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृति सम्बन्धमा ।
02/06/2023 - 16:28
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।
12/23/2022 - 12:47
घर भाडामा लिने सम्बन्धी सूचना ।
12/01/2022 - 16:16
Invitation for Bids (Electronic bids from duly eligible bidders)
Invitationn for Bids.pdf
10/11/2022 - 10:51
मानव अधिकार पुरस्कारको लागि आवेदन आव्हान सम्बन्धी सूचनाको प्रचार प्रसार सम्बन्धमा ।
मानव अधिकार पुरस्कारको लागि आवेदन आव्हान सम्बन्धी सूचनाको प्रचार प्रसार सम्बन्धमा ।.pdf
08/07/2022 - 16:40
सुशोभन समारोह सम्बन्धि सूचना ।
सुशोभन समारोह सम्बन्धि सूचना ।.pdf
07/12/2022 - 16:56
सम्मान र पदक सम्बन्धी सूचना
सम्मान र पदक सम्बन्धी सूचना.pdf
05/29/2022 - 14:52
सिलबन्धी दरभाउ पत्र स्वीकृत गर्ने सूचना
सिलबन्धी दरभाउ पत्र स्वीकृत गर्ने सूचना.pdf
04/19/2022 - 13:23
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना.pdf
04/03/2022 - 12:55
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना
Sanjay Nirman Sewa Hetauda.pdf
03/16/2022 - 18:30
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना
Bir Bir Ganesh Construction.pdf
03/16/2022 - 18:28
सार्वजनिक विदा सम्बन्धी सूचना ।
Notice 2078-11-16.pdf
02/28/2022 - 10:54
Bid Notice for Rescue Materials for Disaster -Provincial Warehouse, Bagmati
Rescue Materials for Disaster -Provincial Warehouse, Bagmati.pdf
02/23/2022 - 16:01
स.ले.पा., सुनिता भण्डारीलाई सेवाबाट हटाउने सम्बन्धी सूचना ।
स.ले.पा., सुनिता भण्डारीलाई सेवाबाट हटाउने सम्बन्धी सूचना ।.pdf
02/09/2022 - 13:51
Bid Notice for Purchase of Security Equipment
Bid Notice for Purchase of Security Equipment.pdf
02/03/2022 - 11:23
Construction of Security Guards' Residence and Maintenance Work MoIAL Bagamati
Doc Feb 01 2022 16.37.pdf
02/01/2022 - 17:10
सावर्जनिक विदा सम्बन्धी सूचना
सार्वजनिक विदा सम्बन्धी सूचना_0.pdf
02/01/2022 - 11:22
Bid Notice for Construction of Water Reservoir and Other Maintenance at Bhimphedi Karagar
Constructjion of water reserviour and other maintenance at bhimphedi karagar, Notice.pdf
01/19/2022 - 14:56
Bid Notice for Construction of Septic Tank, Sindhuli Karagar
Construction of Septic Tank, Sindhuli Karagar Notice.pdf
01/17/2022 - 14:39
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।
2.pdf
01/05/2022 - 12:47
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।
1.pdf
01/05/2022 - 12:47
खरिद कार्बाही रद्द गरिएको सम्बन्धी सूचना
खरिद कार्बाही रद्द गरिएको सम्बन्धी सूचना.pdf
01/03/2022 - 15:41
Bid Notice for Construction of Wall and Maintenance Work -Provincial Warehouse, Thanabharyang, Hetauda
Bid Notice for Construction of Wall and Maintenance Work -Provincial Warehouse, Thanabharyang, Hetauda.pdf
11/01/2021 - 13:53
Bid Notice for Construction of Barrack, Toilet Block, Septic Tank and Soak Pit etc -Warehouse, Buddhasing Ghat, Nuwakot
Bid Notice for Construction of Barrack, Toilet Block, Septic Tank and Soak Pit etc -Warehouse, Buddhasing Ghat, Nuwakot.pdf
11/01/2021 - 13:52
Bid Notice For Materials Support for District Emergency Operation Centers
Bid Notice For Materials Support for District Emergency Operation Centers.pdf
10/31/2021 - 13:48
सम्मान र पदक सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना
सम्मान र पदक सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना.pdf
07/30/2021 - 17:50
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना.pdf
05/10/2021 - 17:11
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना_0.pdf
04/30/2021 - 14:41
सिलबन्दी दरभाउपत्र रद्द गरिएको सम्बन्धी सूचना
सिलबन्दी दरभाउपत्र रद्द गरिएको सम्बन्धी सूचना.pdf
04/27/2021 - 17:45
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना.pdf
04/22/2021 - 13:35
द्वन्द्व प्रभावित परिवारलाई सहायता गर्ने कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना
द्वन्द्व प्रभावित परिवारलाई सहायता गर्ने कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना.pdf
04/20/2021 - 12:44
सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।
सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना.pdf
04/19/2021 - 13:33
सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । २०७७।१२।२४
Block paving आशयको सूचना.pdf
04/06/2021 - 14:05
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । २०७७।१२।२४
Construction Work of Warehouse DPO Nuwakot and Kavre आशयको सुचना.pdf
04/06/2021 - 14:03
Bid Notice For Maintenance of Warehouse, Fabrication of Iron Rack and Drain Work
Bid Notice For Maintenance of Warehouse, Fabrication of Iron Rack and Drain Work.pdf
04/02/2021 - 11:59
द्वन्द्व प्रभावित परिवारलाई सहायता गर्ने कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना
द्वन्द्व प्रभावित परिवारलाई सहायता गर्ने कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना.pdf
03/30/2021 - 16:27
Invitation for Bids Supply and Delivery of Stationary and Miscellaneous Items
Invitation for Bids Supply and Delivery of Stationary and Miscellaneous Items.pdf
03/21/2021 - 13:36
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । २०७७।१२।०४
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । २०७७।१२।०४.pdf
03/17/2021 - 16:25
Bid Notice For Block Paving Works and Septic Tank and Drainage Works at office Permises
Bid Notice For Block Paving Works and Septic Tank and Drainage Works at office Permises.pdf
03/10/2021 - 11:00
Bid Notice For Supply and Delivery of Double Cap Pick-Up 4WD and Motorcycle
Bid Notice For Supply and Delivery of Double Cap Pick-Up 4WD and Motorcycle.pdf
03/03/2021 - 11:13
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना ।
अश्यको सूचना Disaster.pdf
02/26/2021 - 16:26
BID Notice For Construction of Warehouse Block, Nuwakot and Kavre
Construction of Warehouse Block, Nuwakot, Kavre.pdf
02/21/2021 - 17:59
वोलपत्र स्वीकृती गर्ने आशय सम्बन्धीको सूचना
वोलपत्र स्वीकृती गर्ने आशय सम्बन्धीको सूचना.pdf
02/19/2021 - 14:55
Supply, Delivery and Installation of CCTV & Control Room को बिड डकुमेन्ट संशोधन सम्बन्धी सूचना
Supply, Delivery and Installation of CCTV & Control Room को बिड डकुमेन्ट संशोधन सम्बन्धी सूचना.pdf
02/17/2021 - 12:38
विपद् उद्धार सामग्री खरिदका लागि बोलपत्र खोल्ने सम्बन्धी सूचना
विपद् उद्धार सामग्री खरिदका लागि बोलपत्र खोल्ने सम्बन्धी सूचना.pdf
02/08/2021 - 17:15
BID Notice For Supply, Delivery and Installation of CCTV & Control Room
Notice CCTV.pdf
01/26/2021 - 11:12
Invitation for Bids for the Disaster Rescue Materials
Invitation for Bids for the Disaster Rescue Materials.pdf
01/11/2021 - 10:53
Invitation for Bids for the Office Building Construction Works 9th Poush, 2077
Invitation for Bids for the Office Building Construction Works 9th Poush, 2077.pdf
12/24/2020 - 16:16
घर भाडामा लिने सम्बन्धी सूचना २०७७।०७।१७
घर भाडामा लिने सम्बन्धी सूचना २०७७.०७.१७.pdf
11/02/2020 - 16:07
Office Building Construction Works सम्बन्धी विद्युतिय वोलपत्र आव्हानको सूचना रद्द गरिएको सम्बन्धी सूचना
Office Building Construction Works सम्बन्धी विद्युतिय वोलपत्र आव्हानको सूचना रद्द गरिएको सम्बन्धी सूचना.pdf
06/18/2020 - 11:36
मोटर साइकल खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना रद्द गरिएको सम्बन्धी सूचना
मोटर साइकल खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना रद्द गरिएको सम्बन्धी सूचना.pdf
06/17/2020 - 17:11
मोटरसाइकल खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्रको म्याद थप सम्बन्धी सूचना
मोटरसाइकल खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्रको म्याद थप सम्बन्धी सूचना.pdf
04/06/2020 - 12:40
विद्युतीय खरिद प्रणाली(e-GP) को बोलपत्र दाखिला गर्ने म्याद थप सम्बन्धी सूचना २०७६।१२।२०
विद्युतीय खरिद प्रणाली(e-GP) को बोलपत्र दाखिला गर्ने म्याद थप सम्बन्धी सूचना २०७६।१२।२०.pdf
04/02/2020 - 17:58
मोटरसाइकल खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्‍वानको सूचना २०७६।१२।०९
मोटरसाइकल खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना २०७६।१२।०९.pdf
03/22/2020 - 15:58
मोटरसाइकल खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना २०७६।११।२०
मोटरसाइकल खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना २०७६।११।२०.pdf
03/03/2020 - 12:32
Invitation for Bids for the Office Building Construction Works 13th Falgun, 2076
Invitation for Bids for the Office Building Construction Works 13th Falgun, 2076.pdf
02/25/2020 - 12:38
द्वन्द्व प्रभावित परिवारलाई सहायता गर्ने कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना
द्वन्द्व-प्रभावित-परिवारलाई-सहायता-सम्बन्धी-सूचना.pdf
01/27/2020 - 11:26
२०७६ माघ १० गते सार्वजनिक बिदा सम्बन्धी सूचना
सार्वजनिक-विदा.pdf
01/14/2020 - 11:20
कार्यालय मसलन्द मालसामान खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्रको सार्वजनिक सुचना
सूचना-२०७६।०७।०६.pdf
10/24/2019 - 11:17
द्वन्द्व प्रभावित परिवारलाई सहायता गर्ने कार्यक्रम सम्बन्धमा दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना
द्वन्द्व-प्रभावित-परिवारलाई-सहायता-सूचना-2076.01.09.pdf
04/23/2019 - 11:09
द्वन्द्व प्रभावित परिवारलाई सहायता गर्ने कार्यक्रम सबन्धी सूचना
द्वन्द-प्रभावित-परिवारलाई-सहायता.pdf
04/01/2019 - 11:02
खर्च फाँटबारी (पौष २०७५)
खर्च-फाटबारीपौष-2075.pdf
01/21/2019 - 10:59
खर्च फाँटवारी (मंसिर २०७५)
खर्च-फाटबारी-मसिर.pdf
12/21/2018 - 10:49
कानूनी सहजकर्ता आवेदन फारम
कानूनी-सहजकर्ता-दरखास्त-फारम.pdf
09/30/2018 - 10:46
कानूनी सहजकर्ता छनौटका लागि जिल्ला समन्वय समितिलाई रकम उपलब्ध।
जिसस-चिठी-1 २०७५।०६।०५.pdf
09/21/2018 - 10:41
गाउँपालिकामा कानूनी सहजकर्ता नियुक्ति सम्बन्धी सूचना
सहजकर्ता-सूचना २०७५।०६।०५.pdf
09/21/2018 - 10:37
सवारी साधन आपूर्ती गर्ने आशयपत्र सम्बन्धमा
आशयपत्र २०७५।२।१४.pdf
05/29/2018 - 10:32
शिलबन्दी दरभाउ पत्र २०७६।१२।३०
शिलबन्दी-दरभाउ-पत्र-२०७४-१२-३०.pdf
04/13/2018 - 10:28