प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७७ को दफा १२ बमोजिम छुट सम्बन्धी सूचना