कोभिड १९ व्यवस्थापन प्रदेश निर्देशक समितिको गठन सम्बन्धी सूचना